Buradanara Paylaşımları

Antik çağ Anadolusunda yaşamış, İyonyalı ozandır.
Batı edebiyatının ilk büyük eserleri sayılan Ilias ve Odesseia destanlarının yaratıcısı/ derleyecisidir.
İyi bir gözlemci, tarihi iyi bilen bir bilgeydi ve tarihin yaşamını belirleyen gücünü görebilmişti. 
Bilinçli bir anlatıcıdır ve eserlerinde insanın soylu yönlerini yücelterek onlar aracılığı ile dersler vermiştir. 
Homeros destanları dünya edebiyat tarihinin en eski edebi eserleri olarak kabul edilmekte. Homeros  ilk edebi yazar ve şair olma onuruna sahiptir.
Eserleri, çağından binlerce yıl sonra dahi rahatlıkla okunabilmekte ve anlaşılabilmekte.
Destanlarında sadece insanlar değil Antik Çağ tanrıları da yer almıştır.
Antik çağ halklarının yaşantıları, birbiriyle ilişkileri, konumları, inançları, ritüelleri, kültürleri hakkında verdiği bilgiler günümüzde edindiğimiz bilgilere kaynaklık etmiştir. 

Yaşamı hakkında çok az bilgi vardır. Fakat destanlarında kullandığı dilden bakılırsa MÖ IX.yüzyılda, bugünkü adıyla İzmir’de yaşadığı düşünülmektedir.
Büyük İskender, Homeros’un büyük bir hayranıydı. Generallerinden Lysimakhos’a Melez çayının altında yeni bir İzmir kenti kurmasını buyurmuş. Homeros “Melesigenes” (Melezli) tanınmıştı. Yani Melez çayının çocuğu. Melez İzmir’e akıyordu.
Roma imparatorları zamanında basılan İzmir sikkelerinde Homeros’un resmi bulunuyordu. Dolayısıyla bu da onun İzmirli olduğunu kanıtlıyordu. 
Homeros metinlerini ilk düzenleyen, bugünkü biçimine sokan kişi MÖ. VI. yüzyılda Atina’da tiranlık yapmış olan Peisistratos olmuştur. Fakat düzenleme yaparken destanda bir takım değişiklik yapmıştır

Araç çubuğuna atla